לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשלנות רפואית - שאלת הקשר הסיבתי


בתחום הרשלנות הרפואית עלינו להוכיח שכתוצאה מן הרשלנות הרפואית שהתרחשה בהליך הרפואי המדובר, נגרם הנזק, שכעת מבקש הניזוק לתבוע. ההוכחה האמורה צריכה להיות ברמת שכנוע של לא פחות מ-51% בפני בית המשפט. במידה וקובעים, כי הרשלנות הרפואית של הרופא המדובר, היא היא הסיבה לנזק נשוא התובענה וכי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית לבין הנזק, הרי שקיימת עילה מצד התובע לקבל פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו בעקבות רשלנות רפואית. 

הקשר הסיבתי בהקשר של עוולת הרשלנות מורכב משניים:
 
קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי. 

קשר סיבתי עובדתי – מהו? 

למעשה, בבואנו לבחון את קיומו של הקשר הסיבתי העובדתי, עלינו לשאול שאלה: אלמלא, היה מתבצע הטיפול הרפואי בו עסקינן, באופן בו הוא התבצע, האם עדיין היה נגרם לניזוק הנזק, נשוא התובענה? האם שיעור הנזק היה משתנה במידה והיה מבוצע במטופל הניזוק טיפול רפואי אחר או במידה והטיפול הרפואי שבוצע בו היה מתבצע באופן שונה? 

התשובות לשאלות הללו אינן פשוטות כלל ועיקר ולעתים קשה להוכיח את קיומו של הקשר הסיבתי העובדתי. כך למשל, קשה להוכיח קשר סיבתי עובדתי במקרה בו המטופל טופל על ידי מספר רופאים והטיפול הרפואי לא היה אירוע בודד ונקודתי, אלא מכלול של סדרת טיפולים. 

קשר סיבתי משפטי – מהו?

לא די בקיומו של הקשר הסיבתי העובדתי. יש צורך בהוכחת קיומו של קשר סיבתי משפטי, המורכב משלושה נדבכים מצטברים:  
סיכון – האם המטופל היה מודע לסיכונים הכרוכים בטיפול הרפואי המדובר בטרם נתן הסכמתו לביצוע הטיפול בו? האם ההסכמה הייתה הסכמה מדעת? 

ציפיותבהתחשב בזהות המטופל, סוג הנזק, האופן בו הנזק נגרם והיקפו, האם ניתן היה לצפות מן הרופא לפעול באופן שונה מן האופן בו בחר לפעול? 

שכל ישרכמקובל בעולם המשפטים, גם בהקשר זה נעשה שימוש במונח שסתום שפירושו מעורפל ולפיכך קשה לעתים להוכיח את קיומו. על מנת לבאר את המונח "שכל ישר" ועל מנת לשאוב לתוכו תוכן, הרי שתישאלנה שאלות כדוגמת: האם בעקבות אירועים חריגים שהרופא המטפל שביצע את הטיפול הרפואי לא היה יכול לצפות, אך הייתה להם השפעה משמעותית על היווצרות הנזק? במידה והתשובה לשאלה הזו תהיה חיובית, כי אז לא יהא ניתן לקבוע שהתקיים קשר סיבתי משפטי. האירועים החריגים הנזכרים מעלה, יכולים להיות אירוע טבע חריג, או גורם מתערב אחר.

כאשר מוכח קשר סיבתי בשיעור נמוך, אין פירושו של דבר בהכרח שבית המשפט ידחה את התביעה. יתכן ובית המשפט ימצא לנכון לפסוק פיצויים חלקיים לניזוק.