לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

חוות דעת רפואיות

במידה ומתקיים חשד לקיומה של רשלנות רפואית, הרי שעל מנת לבסס את טענת הרשלנות, על התובע לתמוך זאת בחוות דעת של מומחה רפואי מטעמו.  
רופא מומחה הוא רופא שלאחר קבלת הרישיון לעסוק ברפואה כללית בישראל, בחר להמשיך את הכשרתו ולהתמחות בענף רפואי מסוים, השלים את תקופת ההתמחות, עמד בהצלחה בכל הדרישות הכרוכות בה וקיבל ממשרד הבריאות תעודת רופא מומחה בתחום הרפואי שבו התמחה והכול לפי האמור בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג – 1973.

הרופא המומחה שכותב את חוות הדעת וחותם עליה צריך להיות מומחה בתחום הרלוונטי לתביעה.

על פניו, אין חובה חוקית להמציא חוות דעת רפואית לצורך הגשת תובענה בגין עוולת הרשלנות הרפואית. עם זאת, לא מומלץ לפעול כך כלל ועיקר. לעתים, בית המשפט ידחה על הסף תביעה שלא הוגשה לצידה חוות דעת רפואית של מומחה. מה גם, שבהיעדר חוות דעת רפואית, יתקשה עורך הדין להוכיח את התביעה.  
כמצוין לעיל, על הרופא המומחה להיות מומחה בתחום שהינו נשוא התובענה. 
שמו של הרופא, ניסיונו כרופא בכלל וניסיונו בתחום מומחיותו בפרט, המוניטין שצבר במהלך שנות עבודתו, הינם חשובים עד מאוד ורלוונטיים לצורך ביסוס התביעה וסיכויי קבלתה. ישנם רופאים מומחים שהינם מוכרים לבתי המשפט ובתי המשפט מחשיבים את עדותם כמהימנה. כמו כן, ניסיונו של הרופא המומחה במתן עדות וחוות דעת רפואית בתביעות נזיקיות בגין רשלנות רפואית יכול להוות אינדיקציה טובה לשאלה האם הוא מתאים לשמש כרופא מומחה גם במקרה המדובר.  

עורך הדין, המתמחה בתביעות נזיקיות בגין רשלנות רפואית עשוי לסייע ללקוח בבואו לבחור ברופא מומחה מתאים לתביעתו.  
במידה והתובע מציג לבית המשפט חוות דעת רפואית, התומכת בטענות תביעתו, הרי שרשאי הצד שכנגד לדרוש מן התובע להיבדק בידי רופא מומחה מטעמו. בדיקה שמטרתה לנסות ולהפריך את חוות דעת המומחה מטעם התובע.  
אם בסופו של יום עומדות לנגד בית המשפט שתי חוות דעת של רופאים מומחים, אשר מציגות דברים והיפוכם. קרי, חוות דעת אחת, התומכת בנשוא התביעה וחוות דעת שנייה, אשר אינה תומכת בנשוא התביעה, הרי שבית המשפט רשאי למנות רופא מומחה שלישי מטעמו, על מנת שיכריע. בית המשפט אינו מחויב לעשות כן. הוא רשאי להעדיף באופן מלא או חלקי, את אחת מחוות הדעת שהוגשו לו על פני השנייה. 

בעניין זה ראוי יהיה להדגיש, כי הסכמתם של עורכי דין רשלנות רפואית לעניין מינויו של מומחה שלישי מטעם בית המשפט, לרוב תתמצה בהסכמה בלעדית לעניין קביעת המומחה בשאלת גובה הנזק ולא בשאלת הקשר הסיבתי כאשר לרוב יעמדו הצדדים על האמור בחוות דעותיהם, כבסיס לתביעתם. 

האם במסגרת בירור התביעה יש צורך ביותר מחוות דעת מומחה אחת?

במידה והנזקים הרפואיים, הנתבעים משתייכים ליותר מתחום רפואי אחד, הרי שלעתים עולה הצורך בהגשת חוות דעת נפרדות ביחס לכל אחד מן הנזקים. כמו כן, במידה ונתבעים פיצויים בגין נזק פיזי ונזק נפשי, הרי שמעבר לחוות דעתו של הרופא המומחה מן התחום הרפואי המתאים לנזק הפיזי, הרי שתידרש גם חוות דעת מומחה של פסיכיאטר לגבי הנזק הנפשי ובחלק גדול מן המקרים ישנו עירוב בין שני תחומי רפואה כאשר האחד יעסוק בשאלת הקשר הסיבתי ואילו השני יעסוק בשאלת הנזק.   

מי נושא בעלויות חוות דעת המומחה?

את ההוצאות הכרוכות בחוות דעת המומחה נושאים הצדדים – הם בעלי הדין, התובעים בכבודם ובעצמם ולא עורכי הדין מטעמם וזאת בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין והתקנות שהוצאו מכוחו, כאשר בעלי הדין מביאים את המומחה מטעמם בתחום הרפואי המתברר כנכון לצורך בירור התביעה. במידה ובית המשפט ממנה רופא מומחה מטעמו, הרי שהצדדים יישאו בהוצאותיו באופן שווה במרבית המקרים. במידה והתביעה תתקבל, לרוב בית המשפט יטיל את מימון חוות דעת המומחה מטעמו על הנתבע, כאשר לתובע קיימת אפשרות לבקש לשום את הוצאות המשפט שלו לאחר מתן פסק הדין ולקבלן חזרה.  

כפי שצוין לעיל, בית המשפט אינו חייב למנות מומחה מטעמו, אפילו לא כאשר מוצגות לפניו שתי חוות דעת מומחים מטעם הצדדים, אשר סותרות אחת את השנייה. הוא רשאי לעשות כן. בית המשפט רשאי למנות מומחה רפואי מטעמו גם אם לא מוגשות לו שתי חוות דעת סותרות, אלא פשוט, כי הוא מעוניין לקבל תמונה אובייקטיבית של מצב הדברים. כשבית המשפט עושה כן, הוא מראש מבהיר למומחה מטעמו על אילו סוגיות ושאלות הוא מעוניין לקבל מענה.

זאת ועוד, בית המשפט רשאי לבחור כל מומחה רפואי מטעמו, אך הוא לרוב ממנה מומחה רפואי שהינו מקובל על שני הצדדים, וזאת על מנת  להימנע מתלונות של מי מהם בהמשך הדרך. למרות שהמומחה הרפואי ממונה על ידי בית המשפט, הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות מטעמם לאחר שהוא מציג בפניהם את חוות הדעת. הצדדים רשאים לשנות את טענותיהם תוך 15 ימים מיום הצגת חוות דעת המומחה, וזאת ללא הצורך בקבלת אישור בית המשפט לעשות כן.